Info

Školská rada
l

Školská rada

Činnost školské rady

Školská rada je orgán umožňující podílet se rodičům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Na základě §167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, je na škole zřízena školská rada zřizovatelem. Je stanoven počet 6 členů, přičemž zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady, zákonní zástupci volí 2 členy a pedagogičtí zaměstnanci volí 2 členy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými pracovníky školy. Volby do školské rady zajišťuje ředitel školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává předseda školské rady. První zasedání po volbách svolává ředitel školy. Na prvním zasedání školská rada stanoví jednací řád a zvolí předsedu.

Školská rada dle §168 školského zákona vykonává tuto činnost:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školská rada zvolená 23. 6. 2021
Z řad zákonných zástupců byli zvoleni:

Ing. Jiří Schöpp, email: j.schopp@seznam.cz
Petra Kostelejová

Z řad pedagogických pracovníků byly zvoleny:

Mgr. Jana Pěnkavová, email: penkavovi@email.cz
Mgr. Simona Svobodová (předsedkyně školské rady), email: simona.svobodova34@seznam.cz

Zřizovatelem
byli jmenováni:

Josef Pěnkava, email: J.Penkava@7group.cz
Mgr. Ing. Robert Hebký, email: advokat@hebky.cz

Jednání školské rady 12. 10. 2021
Školská rada schválila:  – Výroční zprávu za rok 2020/2021
přítomni:

Mgr. Ing. Hebký Robert

Petra Kostelejová

Mgr. Svobodová Simona

Mgr. Jana Pěnkavová

Pěnkava Josef

Ing. Schöpp Jiří 

hosté: Mgr. Jana Mišková
zapsala:

Mgr. Svobodová Simona

Jednání školské rady 25. 5. 2021
Školská rada projednala:  – Rozpočet na rok 2021
Školská rada dala podnět: 

– ušetřit peníze za energie změnou tarifu nebo dodavatele

 

přítomni:

Ing. Ovčarová Jiřina

Pěnkava Josef

Mgr. Ing. Hebký Robert

Mgr. Svobodová Simona

Ing. Schöpp Jiří 

hosté: Mgr. Jana Mišková
zapsala:

Mgr. Svobodová Simona