Povinně zveřejňované informace

ZŠ a MŠ Strupčice

Školská rada

členové školské rady

Žákovský parlament

z jednání parlamentu

Dokumenty a formuláře

Formuláře ke stažení

Projekty

Táhneme za jeden provaz
Doučování žáků škol
Výstavba dílen
Výstavba dílen

Dětský den

ve sportovním areálu
5. června 2022

Výlet školního klubu

„Jungle arena“
a přespání ve škole

3. – 4. června 2022

Pasování prvňáčků na čtenáře

31. května 2022
Strupčická knihovna

Den rodiny v MŠ

16. května 2022

"Strupčická škola má talent"

Soutěž organizovaná školním parlamentem

20. května 2022

Besídky k Svátku matek

Mateřská škola

13. května 2022

"Mléko do škol"

Školní projekt Evropské unie

12. května 2022

Hasičský den

v mateřské škole

6. května 2022

"Hlas strupčické školy"

Soutěž ve zpěvu

3. května 2022

Výroba čarodějnic

ve IV. třídě

29. dubna 2022

Čarodějnice v mateřské škole

3. třída

29. dubna 2022

Čarodějnice v mateřské škole

2. třída

29. dubna 2022

Čarodějnice v mateřské škole

1. třída

29. dubna 2022

Den Země v mateřské škole

1. třída

22. dubna 2022

Den Země v mateřské škole

2. třída

22. dubna 2022

Den Země v mateřské škole

3. třída

22. dubna 2022

Velikonoce v mateřské škole

1. třída

15. dubna 2022

Velikonoce v mateřské škole

2. třída

15. dubna 2022

Velikonoce v mateřské škole

3. třída

15. dubna 2022

Ukliďme Česko

Úklid Strupčic a okolí

1. dubna 2022

Březen - MĚSÍC KNIHY

Vyhodnocení literární soutěže – 

30. března 2022

Světový den vody

ve 3. třídě MŠ

22. března 2022

Světový den vody

ve 2. třídě MŠ

22. března 2022

Světový den vody

v 1. třídě MŠ

22. března 2022

Kouzelník Waldini

v družině a školním klubu

1. března 2022

Maškarní karneval

1. třída mateřské školy

23. února 2022

Maškarní karneval

2. třída mateřské školy

23. února 2022

Maškarní karneval

3. třída mateřské školy

23. února 2022

Masopust

19. února 2022

Vánoce v 1. třídě MŠ

Vánoční nadílka v mateřské škole

Vánoce ve 2. třídě MŠ

Vánoční nadílka v mateřské škole

Vánoce ve 3. třídě MŠ

Vánoční nadílka v mateřské škole

Mikuláš v MŠ

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla

Muzikál Mamma Mia

školní muzikál Mamma Mia 5. listopadu 2021

Video z muzikálu Mamma Mia

školní muzikál Mamma Mia 5. listopadu 2021
Finanční gramotnost
Rodiče vítáni
Školní spolek Strupčice
Základní škola ve Strupčicích je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je umístěna v blízkosti sportovního areálu ve Strupčicích v klidné části obce. Česká škola má více než stoletou tradici, je umístěna v budově bývalé německé školy. Škola se stále rozvíjí, postupně byla doplněna pavilony pro 1. a 2. stupeň, pavilonem dílen a je propojena se sportovní halou. Od r. 2020 škola využívá novou školní kuchyni s moderním zařízením, zároveň byla navýšena kapacita školní jídelny.

Školní vzdělávací program „Dialog“ je zaměřen na otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání, vytváření pozitivního klimatu, prostředí důvěry a bezpečí. Nižší počty žáků ve třídách napomáhají důvěrnějšímu poznání mezi učiteli a žáky a také větší možnosti individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy.

Pro rodiče a žáky | Fotogalerie školyHistorie školy a obce

Mateřská škola je součástí základní školy, je trojtřídní s kapacitou 68 dětí. Navštěvují  ji děti od 2,5 do 7 let ze Strupčic a přilehlých obcí. Mateřská škola je umístěna v dvoupatrové vile na kraji obce.  Kapacita tříd ve staré části vily je 20 dětí, kapacita třídy v  přístavbě mateřské školy je 28 dětí. Mateřská škola je situována ve velké zahradě s pískovištěm, dětským dřevěným programem s prolézačkami  a  dětským hřištěm. Zahrada je využívána i mimo provoz mateřské školy dětmi z obce.

Záměrem našeho vzdělávacího programu U nás na vesnici je rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách jejich domova na vsi, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu. Podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Fotogalerie školky | Dokumenty a formuláře školky |  Plán akcí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců v základní škole a dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Jako doplňkovou činnost umožňuje stravování občanů obce. Školní jídelna  má kapacitu 300 strávníků. V roce 2018 byla uvedena do provozu moderní školní kuchyně v mateřské škole společně s přístavbou mateřské školy. V roce 2019/2020 prošla školní kuchyně a jídelna v základní škole rekonstrukcí a modernizací. Vedoucí školní jídelny v základní škole i v mateřské škole sestavuje jídelníček, který respektuje Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelníčku ve školách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol poskytovaném SZIF. Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet 266964894/0300. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte.

Jídelní lístek  Objednávání stravy | informace k placení  | Vnitřní řád školní jídelny | Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.

Naše škola má dvě oddělení školní družiny, které sídlí v 1. poschodí zelené budovy č. 29. Do 1. oddělení  ŠD chodí žáci 1., 2. ročníku a 2. oddělení navštěvují žáci 3.,4. a 5. ročníku školy.

Čas po vyučování tráví žáci odpočinkovými a relaxačními činnostmi. Při zájmových činnostech pracují  ve výtvarných, pracovních, přírodovědných, hudebních a sportovních činnostech, které jsou plánovány do jednotlivých měsíců a podle ročních období a významných událostí. Součástí každého plánu je i celoroční hra každého oddělení.

Aktivity školních družin rozvíjí znalosti a dovednosti dětí s přihlédnutím k věku.

Součástí odpoledních činností je také pěstování hygienických návyků, pravidla stolování a sebeobslužné činnosti.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Školní klub slučuje zájmové kroužky ve škole a zároveň denně zajišťuje klubovou činnosti pro zapsané účastníky. Hlavním posláním klubu je nabídnout dětem nenásilnou a zábavnou formou zájmové činnosti a aktivity a rozvíjení jejich nadání. Nabídka zájmových kroužků je pestrá a je každoročně aktualizována. K pravidelné činnosti školní klub využívá vlastní prostory s velkým množstvím her a pomůcek, které jsou součástí školní knihovny. K zájmovým činnostem jsou využívány i odborné učebny, tělocvična, školní zahrada, sportovní hala, hřiště. Cílem klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání žáků naší školy, místo, kde se budou cítit bezpečně a najdou si kamarády.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Důležité zprávy a upozornění​


středa 12. října 2022
I. rodičovské hrátky – Drakiáda

26. a 27. října
Podzimní prázdniny


KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGŮ
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled 2023
Střednědobý výhled 2024

Něco málo o naší škole

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát

Certifikát od společnosti Scio

Prohlídka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
Strupčice 29, 431 14 (zřizovatel školy – obec Strupčice)
RED IZO 600 077 527
IČ 467 87 704
ID datové schránky qyg46gc
351-352-9615
reditelna@strupcice.cz

Projekty

E Twinning
Atletika pro děti
Peníze školám
Investice do rozvoje vzdělávání
Ovoce a zelenina do škol
Ústecký kraj
Viana
Labora
Ekologická škola v přírodě


Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář, nebo na emailovou adresu: reditelna@strupcice.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek