Povinně zveřejňované informace

ZŠ a MŠ Strupčice

Školská rada

členové školské rady

Žákovský parlament

z jednání parlamentu

Školní poradenské pracoviště

o poradenském pracovišti

Dokumenty a formuláře

Formuláře ke stažení

Projekty

Vybavení škol digitálními technologiemi cíl 172
Vybavení škol digitálními technologiemi cíl 173
Vybavení škol digitálními technologiemi
Táhneme za jeden provaz
Doučování žáků škol
Doučování žáků škol
Výstavba dílen
Výstavba dílen

Maškarní karneval

Rodičovské hrátky 
16. února 2024

"Den zdravé výživy"

peer program žáků VIII. třídy pro žáky 1. stupně
9. února 2024

Vánoce ve třídách

22. prosince 2023

Vánoce v 1. třídě MŠ

22. prosince 2023

Logohrátky se Slávkem Bourou

v I. třídě

13. prosince 2023

Školní klub

na „Adventní výstavě v muzeu v Chomutově“
7. prosince 2023

Rozsvěcení vánočního stromu

a mikulášská nadílka

3. prosince 2023

"Adventní dílnička"

2. Rodičovské hrátky

30. listopadu 2023

Elektrárna Ledvice

V.A a V.B na exkurzi

29. listopadu 2023

"Indiánský den"

v I. třídě

15. listopadu 2023

"Halloween"

Projektový den

3. listopadu 2023

Halloween a dýně

na 1. stupni ZŠ

1. listopadu 2023

"Malá digitální univerzita"

Projektový den I. třídy

31. října 2023

Doktor Prevence a neposedná Míša

v mateřské škole

17. října 2023

Drakiáda

v 1. a 2. třídě MŠ

12. října 2023

Drakiáda s rodiči

1. rodičovské hrátky školního roku 2023/2024

11. října 2023

Drakiáda

ve 3. třídě MŠ

11. října 2023

Den s draky v I. třídě

a výroba draků s rodiči 

11. října 2023

Den s Policií ČR

dopravní výchova v MŠ

6. října 2023

Cesta za švestkovou vůní

3.třída MŠ

5. října 2023

"Jablíčkový den"

v I. třídě

4. října 2023

Zahájení školního roku 2023-2024

a vítání prvňáčků

4. září 2023

Finanční gramotnost
Rodiče vítáni
Školní spolek Strupčice

Základní škola ve Strupčicích je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je umístěna v blízkosti sportovního areálu ve Strupčicích v klidné části obce. Česká škola má více než stoletou tradici, je umístěna v budově bývalé německé školy. Škola se stále rozvíjí, postupně byla doplněna pavilony pro 1. a 2. stupeň, pavilonem dílen a je propojena se sportovní halou. Od r. 2020 škola využívá novou školní kuchyni s moderním zařízením, zároveň byla navýšena kapacita školní jídelny.

Školní vzdělávací program „Dialog“ je zaměřen na otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání, vytváření pozitivního klimatu, prostředí důvěry a bezpečí. Nižší počty žáků ve třídách napomáhají důvěrnějšímu poznání mezi učiteli a žáky a také větší možnosti individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy.

Pro rodiče a žáky | Fotogalerie školyHistorie školy a obce

Mateřská škola je součástí základní školy, je trojtřídní s kapacitou 68 dětí. Navštěvují  ji děti od 2,5 do 7 let ze Strupčic a přilehlých obcí. Mateřská škola je umístěna v dvoupatrové vile na kraji obce.  Kapacita tříd ve staré části vily je 20 dětí, kapacita třídy v  přístavbě mateřské školy je 28 dětí. Mateřská škola je situována ve velké zahradě s pískovištěm, dětským dřevěným programem s prolézačkami  a  dětským hřištěm. Zahrada je využívána i mimo provoz mateřské školy dětmi z obce.

Záměrem našeho vzdělávacího programu U nás na vesnici je rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách jejich domova na vsi, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu. Podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Fotogalerie školky | Dokumenty a formuláře školky | Plán akcí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců v základní škole a dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Jako doplňkovou činnost umožňuje stravování občanů obce. Školní jídelna  má kapacitu 300 strávníků. V roce 2018 byla uvedena do provozu moderní školní kuchyně v mateřské škole společně s přístavbou mateřské školy. V roce 2019/2020 prošla školní kuchyně a jídelna v základní škole rekonstrukcí a modernizací. Vedoucí školní jídelny v základní škole i v mateřské škole sestavuje jídelníček, který respektuje Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelníčku ve školách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol poskytovaném SZIF. Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet 266964894/0300. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte.

Jídelní lístek  Objednávání stravy | informace k placení  | Vnitřní řád školní jídelny | Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.

Naše škola má dvě oddělení školní družiny, které sídlí v 1. poschodí zelené budovy č. 29. Do 1. oddělení  ŠD chodí žáci 1., 2. ročníku a 2. oddělení navštěvují žáci 3.,4. a 5. ročníku školy.

Čas po vyučování tráví žáci odpočinkovými a relaxačními činnostmi. Při zájmových činnostech pracují  ve výtvarných, pracovních, přírodovědných, hudebních a sportovních činnostech, které jsou plánovány do jednotlivých měsíců a podle ročních období a významných událostí. Součástí každého plánu je i celoroční hra každého oddělení.

Aktivity školních družin rozvíjí znalosti a dovednosti dětí s přihlédnutím k věku.

Součástí odpoledních činností je také pěstování hygienických návyků, pravidla stolování a sebeobslužné činnosti.

Harmonogram školního roku | Vnitřní řád školní družiny | Poplatky ve školní družině

Školní klub slučuje zájmové kroužky ve škole a zároveň denně zajišťuje klubovou činnosti pro zapsané účastníky. Hlavním posláním klubu je nabídnout dětem nenásilnou a zábavnou formou zájmové činnosti a aktivity a rozvíjení jejich nadání. Nabídka zájmových kroužků je pestrá a je každoročně aktualizována. K pravidelné činnosti školní klub využívá vlastní prostory s velkým množstvím her a pomůcek, které jsou součástí školní knihovny. K zájmovým činnostem jsou využívány i odborné učebny, tělocvična, školní zahrada, sportovní hala, hřiště. Cílem klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání žáků naší školy, místo, kde se budou cítit bezpečně a najdou si kamarády.

Harmonogram školního roku | Vnitřní řád školního klubu | Poplatky ve školním klubu 

Důležité zprávy a upozornění​

pondělí 8. dubna od 16:00
Třídní schůzky II. A + II.B

úterý 9. dubna od 9:35
MŠ – Školička pro předškoláky v ZŠ
setkání s paní učitelkou Monikou Bláhovou

pátek 19. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hodin
Zápis žáků do 1. třídy
S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, případně zprávy PPP a lékařské zprávy.
Rezervujte si termín:
Odkaz na rezervační systém:

ZŠ a MŠ Strupčice Vás srdečně zve na akci pro děti, a příp. jejich rodiče,
„MISTŘI DÍLEN“,
která se uskuteční
ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16 hod.
ve školních dílnách.
Maximální počet účastníků: 16
Zájemci se mohou přihlásit do soboty 13. 4. 2024
na e-mail: simek.martin@strupcice.cz

Mistři dílen

úterý 30. dubna od 9:35
Návštěva 3. třídy v počítačové učebně ZŠ Strupčice
(seznámení se základy práce na PC)


Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
a školním klubu od školního roku 2023/2024

KONZULTAČNÍ HODINY PEDAGOGŮ PRO RODIČE A ŽÁKY ve školním roce 2023 / 2024
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2023
KONTAKTY NA VYUČUJÍCÍ PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
INFORMACE K PLACENÍ STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024
Rozpočet na rok 2024
Návrh – střednědobý výhled 2025, 2026
Výroční zpráva za školní rok 2022/23

Něco málo o naší škole

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát

Certifikát od společnosti Scio

Prohlídka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
Strupčice 29, 431 14 (zřizovatel školy – obec Strupčice)
RED IZO 600 077 527
IČ 467 87 704
ID datové schránky qyg46gc
351-352-9615
reditelna@strupcice.cz

Projekty a sponzoři

Severní energetická
E Twinning
Atletika pro děti
Peníze školám
Investice do rozvoje vzdělávání
Ovoce a zelenina do škol
Ústecký kraj
Viana
Labora
Ekologická škola v přírodě


Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář, nebo na emailovou adresu: reditelna@strupcice.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek