Poradeství

Školní poradenské služby

Školská rada

členové školské rady

Povinně zveřejňované informace

ZŠ a MŠ Strupčice

Žákovský parlament

zástupci žáků

spolek Strupčice

Školní spolek Strupčice

Dokumenty a formuláře

vše potřebné

Projekty

Výstavba dílen
Výstavba dílen

Vánoce v 1. třídě MŠ

Vánoční nadílka v mateřské škole

Podzimní výstava

Podzimní výstava žákovských prací 15. – 19. listopadu 2021

Muzikál Mamma Mia

školní muzikál Mamma Mia 5. listopadu 2021

Video z muzikálu Mamma Mia

školní muzikál Mamma Mia 5. listopadu 2021
Finanční gramotnost
Rodiče vítáni
Školní spolek Strupčice
Základní škola ve Strupčicích je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je umístěna v blízkosti sportovního areálu ve Strupčicích v klidné části obce. Česká škola má více než stoletou tradici, je umístěna v budově bývalé německé školy. Škola se stále rozvíjí, postupně byla doplněna pavilony pro 1. a 2. stupeň, pavilonem dílen a je propojena se sportovní halou. Od r. 2020 škola využívá novou školní kuchyni s moderním zařízením, zároveň byla navýšena kapacita školní jídelny.

Školní vzdělávací program „Dialog“ je zaměřen na otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání, vytváření pozitivního klimatu, prostředí důvěry a bezpečí. Nižší počty žáků ve třídách napomáhají důvěrnějšímu poznání mezi učiteli a žáky a také větší možnosti individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Mateřská škola je součástí základní školy, je trojtřídní s kapacitou 68 dětí. Navštěvují  ji děti od 2,5 do 7 let ze Strupčic a přilehlých obcí. Mateřská škola je umístěna v dvoupatrové vile na kraji obce.  Kapacita tříd ve staré části vily je 20 dětí, kapacita třídy v  přístavbě mateřské školy je 28 dětí. Mateřská škola je situována ve velké zahradě s pískovištěm, dětským dřevěným programem s prolézačkami  a  dětským hřištěm. Zahrada je využívána i mimo provoz mateřské školy dětmi z obce.

Záměrem našeho vzdělávacího programu U nás na vesnici je rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách jejich domova na vsi, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu. Podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců v základní škole a dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Jako doplňkovou činnost umožňuje stravování občanů obce. Školní jídelna  má kapacitu 300 strávníků. V roce 2018 byla uvedena do provozu moderní školní kuchyně v mateřské škole společně s přístavbou mateřské školy. V roce 2019/2020 prošla školní kuchyně a jídelna v základní škole rekonstrukcí a modernizací. Vedoucí školní jídelny v základní škole i v mateřské škole sestavuje jídelníček, který respektuje Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelníčku ve školách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol poskytovaném SZIF. Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet 266964894/0300. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Naše škola má dvě oddělení školní družiny, které sídlí v 1. poschodí zelené budovy č. 29. Do 1. oddělení  ŠD chodí žáci 1., 2. ročníku a 2. oddělení navštěvují žáci 3.,4. a 5. ročníku školy.

Čas po vyučování tráví žáci odpočinkovými a relaxačními činnostmi. Při zájmových činnostech pracují  ve výtvarných, pracovních, přírodovědných, hudebních a sportovních činnostech, které jsou plánovány do jednotlivých měsíců a podle ročních období a významných událostí. Součástí každého plánu je i celoroční hra každého oddělení.

Aktivity školních družin rozvíjí znalosti a dovednosti dětí s přihlédnutím k věku.

Součástí odpoledních činností je také pěstování hygienických návyků, pravidla stolování a sebeobslužné činnosti.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Školní klub slučuje zájmové kroužky ve škole a zároveň denně zajišťuje klubovou činnosti pro zapsané účastníky. Hlavním posláním klubu je nabídnout dětem nenásilnou a zábavnou formou zájmové činnosti a aktivity a rozvíjení jejich nadání. Nabídka zájmových kroužků je pestrá a je každoročně aktualizována. K pravidelné činnosti školní klub využívá vlastní prostory s velkým množstvím her a pomůcek, které jsou součástí školní knihovny. K zájmovým činnostem jsou využívány i odborné učebny, tělocvična, školní zahrada, sportovní hala, hřiště. Cílem klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání žáků naší školy, místo, kde se budou cítit bezpečně a najdou si kamarády.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Něco málo o naší škole

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát

Certifikát od společnosti Scio

Prohlídka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
Strupčice 29, 431 14 (zřizovatel školy – obec Strupčice)
RED IZO 600 077 527
IČ 467 87 704
ID datové schránky qyg46gc
351-352-9615
reditelna@strupcice.cz

Projekty

E Twinning
Atletika pro děti
Peníze školám
Peníze školám
Investice do rozvoje vzdělávání
Ovoce a zelenina do škol
Ústecký kraj
Viana
Labora
Ekologická škola v přírodě


Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář, nebo na emailovou adresu: reditelna@strupcice.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek