Povinně zveřejňované informace

ZŠ a MŠ Strupčice

Školská rada

členové školské rady

Žákovský parlament

z jednání parlamentu

Dokumenty a formuláře

Formuláře ke stažení

Projekty

Táhneme za jeden provaz
Doučování žáků škol
Výstavba dílen
Výstavba dílen

Zahájení školního roku 2023-2024

a vítání prvňáčků

4. září 2023

Loučení s absolventy

a školním rokem 2022-2023

30. června 2023

Sportovní OLYMPIÁDA

29. června 2023

Školní akademie

27. června 2023

Dětský den

4. června 2023

Honba za pokladem

Dětský den ve 3. třídě MŠ

1. června 2023

O Sněhurce

Rodiče z 1. a 2. třídy MŠ hrají dětem

30. května 2023

Výtvarná soutěž "Můj/náš svět"

Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko

2. května 2023

Hasičský den v MŠ

19. května 2023

Svátek matek

Besídka 3. třídy MŠ

18. května 2023

Svátek matek

Besídka 2. třídy MŠ

11. května 2023

Porcelánka Thun Klášterec nad Ohří

Exkurze 3.třídy MŠ
10. května 2023

"Den Země"

Projektový den

4. května 2023

Prohráli jsme, nevadí.

MŠ Vrskmaň proti MŠ Strupčice

4. května 2023

Studijní pobyt v Anglii

24. – 29. dubna 2023

Výlet 3. třídy MŠ

Zoopark Chomutov
25. dubna 2023

Mistři dílen

sobota 22. dubna 2023

Soutěž pro rodiče a žáky

Den Země v MŠ

21. dubna 2023

Uklízíme zahrádku po skřítkovi Nepořádníčkovi a třídíme

Ukliďme Česko

21. dubna 2023

Výstava jakou svět neviděl

20. dubna 2023

Žáci druhého stupně v Praze na „Neviditelné výstavě“

O dvanácti měsíčkách

20. dubna 2023

Žáci 5. třídy ZŠ Strupčice hrají dětem z MŠ pohádku

Šťastný Honza

18. dubna 2023

Žáci 4. třídy ZŠ Strupčice hrají dětem z MŠ pohádku

Den s Andersenem

31. března 2023

Sportujeme pro zvony

Sportujeme pro dobrou věc

31. března 2023

MŠ - představení Boudo, budko

 Paní učitelky hrají pohádku dětem.

30. března 2023

Představení pohádky Rukavička

Děti z 1. třídy MŠ hrají pohádku starším kamarádům.

23. března 2023

Finanční gramotnost
Rodiče vítáni
Školní spolek Strupčice
Základní škola ve Strupčicích je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Je umístěna v blízkosti sportovního areálu ve Strupčicích v klidné části obce. Česká škola má více než stoletou tradici, je umístěna v budově bývalé německé školy. Škola se stále rozvíjí, postupně byla doplněna pavilony pro 1. a 2. stupeň, pavilonem dílen a je propojena se sportovní halou. Od r. 2020 škola využívá novou školní kuchyni s moderním zařízením, zároveň byla navýšena kapacita školní jídelny.

Školní vzdělávací program „Dialog“ je zaměřen na otevřenou komunikaci mezi všemi účastníky vzdělávání, vytváření pozitivního klimatu, prostředí důvěry a bezpečí. Nižší počty žáků ve třídách napomáhají důvěrnějšímu poznání mezi učiteli a žáky a také větší možnosti individuální práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy.

Pro rodiče a žáky | Fotogalerie školyHistorie školy a obce

Mateřská škola je součástí základní školy, je trojtřídní s kapacitou 68 dětí. Navštěvují  ji děti od 2,5 do 7 let ze Strupčic a přilehlých obcí. Mateřská škola je umístěna v dvoupatrové vile na kraji obce.  Kapacita tříd ve staré části vily je 20 dětí, kapacita třídy v  přístavbě mateřské školy je 28 dětí. Mateřská škola je situována ve velké zahradě s pískovištěm, dětským dřevěným programem s prolézačkami  a  dětským hřištěm. Zahrada je využívána i mimo provoz mateřské školy dětmi z obce.

Záměrem našeho vzdělávacího programu U nás na vesnici je rozvoj osobnosti dítěte v přirozených podmínkách jejich domova na vsi, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu. Podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Fotogalerie školky | Dokumenty a formuláře školky |  Plán akcí

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců v základní škole a dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Jako doplňkovou činnost umožňuje stravování občanů obce. Školní jídelna  má kapacitu 300 strávníků. V roce 2018 byla uvedena do provozu moderní školní kuchyně v mateřské škole společně s přístavbou mateřské školy. V roce 2019/2020 prošla školní kuchyně a jídelna v základní škole rekonstrukcí a modernizací. Vedoucí školní jídelny v základní škole i v mateřské škole sestavuje jídelníček, který respektuje Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví k sestavování jídelníčku ve školách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol poskytovaném SZIF. Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na účet 266964894/0300. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno a příjmení dítěte.

Jídelní lístek  Objednávání stravy | informace k placení  | Vnitřní řád školní jídelny | Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.

Naše škola má dvě oddělení školní družiny, které sídlí v 1. poschodí zelené budovy č. 29. Do 1. oddělení  ŠD chodí žáci 1., 2. ročníku a 2. oddělení navštěvují žáci 3.,4. a 5. ročníku školy.

Čas po vyučování tráví žáci odpočinkovými a relaxačními činnostmi. Při zájmových činnostech pracují  ve výtvarných, pracovních, přírodovědných, hudebních a sportovních činnostech, které jsou plánovány do jednotlivých měsíců a podle ročních období a významných událostí. Součástí každého plánu je i celoroční hra každého oddělení.

Aktivity školních družin rozvíjí znalosti a dovednosti dětí s přihlédnutím k věku.

Součástí odpoledních činností je také pěstování hygienických návyků, pravidla stolování a sebeobslužné činnosti.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Školní klub slučuje zájmové kroužky ve škole a zároveň denně zajišťuje klubovou činnosti pro zapsané účastníky. Hlavním posláním klubu je nabídnout dětem nenásilnou a zábavnou formou zájmové činnosti a aktivity a rozvíjení jejich nadání. Nabídka zájmových kroužků je pestrá a je každoročně aktualizována. K pravidelné činnosti školní klub využívá vlastní prostory s velkým množstvím her a pomůcek, které jsou součástí školní knihovny. K zájmovým činnostem jsou využívány i odborné učebny, tělocvična, školní zahrada, sportovní hala, hřiště. Cílem klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání žáků naší školy, místo, kde se budou cítit bezpečně a najdou si kamarády.

Kontakty na pedagogy | Harmonogram školního rokuKonzultace pedagogů šk. rok 2021 / 2022

Něco málo o naší škole

Jsme úplná vesnická škola s devíti postupnými ročníky, která slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola má mnohaletou tradici a je situována v klidném a příjemném prostředí. Nižší počty žáků umožňují kvalitnější individuální přístup a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program „DIALOG“ je zaměřen na otevřenost školy pro všechny děti, rodiče i veřejnost, všestrannou komunikaci a přípravu na budoucí život. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy. Pedagogický sbor je složen z mladých i zkušených pedagogů. Rodiče mají možnost komunikovat s vyučujícími prostřednictvím školního informačního systému (elektronické žákovské knížky).

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „U nás na vesnici“, který respektuje přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Osobnost dětí je rozvíjena v souladu s jejich možnostmi, schopnostmi, zájmy a prožitky a s vnímáním světa v jeho přirozených souvislostech.

Zápis do 1. ročníku základní školy probíhá dle § 36, odst. 4 školského zákona. Konkrétní datum je zveřejňováno formou plakátů, inzerátů, na webových stránkách školy, v časopisu Občasník, který vydává obec Strupčice.

Zápis do mateřské školy probíhá v měsíci květnu. Zveřejňování konkrétního data probíhá stejnou formou jako v základní škole.

Certifikát

Certifikát od společnosti Scio

Prohlídka školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
Strupčice 29, 431 14 (zřizovatel školy – obec Strupčice)
RED IZO 600 077 527
IČ 467 87 704
ID datové schránky qyg46gc
351-352-9615
reditelna@strupcice.cz

Projekty

E Twinning
Atletika pro děti
Peníze školám
Investice do rozvoje vzdělávání
Ovoce a zelenina do škol
Ústecký kraj
Viana
Labora
Ekologická škola v přírodě


Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte přes vložený formulář, nebo na emailovou adresu: reditelna@strupcice.cz

Prohlášení o přístupnosti stránek