Info

Povinně zveřejňované informace ZŠ a MŠ Strupčice
l

NÁZEV

 • Základní škola a Mateřská škola Strupčice,okres Chomutov

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 • Poskytování předškolního a základního vzdělání.
 • Zřizovatel školy: Obec Strupčice

HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou a školním klubem, školními jídelnami v MŠ a v ZŠ. Její činnost je vymezena zákonem č.  561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura

ROZPOČET ŠKOLY

 SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna při ZŠ

 KONTAKTNÍ INFORMACE

 • sídlo: Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov, Strupčice 29    PSČ 431 14
 • webové stránky: https://www.strupcice.cz/
 • email:

Ředitelka školy:
reditelna@strupcice.cz

Zástupce ředitelky:
zastupce@strupcice.cz

Účetní školy:
sekretariat@strupcice.cz

 • Telefon/fax: 474 685 127

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

 • běžný účet škola:

101 012 502 / 0300

 • běžný účet jídelna:

266 964 894 / 0300

 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

 •  46787704

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)

 •  Nejsme plátci DPH

REDIZO

 •  600 077 527

DATOVÁ SCHRÁNKA ID

 •  qyg46gc

SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Pravidla hodnocení dle ŠVP
Školní řád
Pravidla omlouvání žáků
ŠVP školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školního klubu
Školní vzdělávací program MŠ
Školní řád MŠ
Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

ŽÁDOSTI O INFORMACE

 •  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 • Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

Ředitelka: Mgr. Jana Mišková
Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Brtnický
Vedoucí MŠ: Iveta Chloubová

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 • Telefon: 474 685 127
 • email: reditelna@strupcice.cz
 • v hlavní budově školy

 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon, nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

POPISY POSTUPŮ – NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Na internetových stránkách Portálu veřejné správy – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 •  za vydání opisu vysvědčení je poplatek 100,- Kč

LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE

 •  Žádné nejsou.

POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

 • Správce osobních údajů – Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov jmenuje pověřencem na ochranu osobních údajů Svazek obcí Chomutovsko

Pavlína Knížková

E-mail: p.knizkova@dso-chomutovsko.cz

Tel.: +420 720 128 387

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů