POPLATKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Stanovení úplaty za  předškolní vzdělávání  v mateřské škole 

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   

stanovuji 

s účinností od 3.9.2007 výši úplaty za předškolní vzdělávání takto:

 

a) 

celodenní docházka (i nevyužitá - děti starší 4 let) 

    

120,- Kč  

 

b) 

polodenní docházka (každodenní docházka jen na 4 hodiny z důvodu  pobírání rodičovského příspěvku – děti 3-4leté)  

     

 80,- Kč  

 

c) 

docházka 5 dnů v měsíci (děti mladší 3 let)

 

30,- Kč  

 

d)  

vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně

     O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy  na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním  vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

        Ve Strupčicích dne 3. září 2007 

                                                                                 Mgr. Jana Mišková               

                                                                                   ředitelka školy               

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.    

1. Přihlašování a odhlašování 

a)      Ve mateřské škole je určena ředitelkou školy vedoucí mateřské školy, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

b)      V případě nepřítomnosti vedoucí MŠ, delší než jeden týden, zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí přítomná učitelka. 

c)      Přihlašování a odhlašování dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

d)      O zařazení dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

e)      Při zápisu k předškolnímu vzdělávání případně v den nástupu dítěte do MŠ jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni s Řádem mateřské školy a s touto směrnicí.   

2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

a)      Dětem, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se v posledním ročníku mateřské školy poskytuje bezúplatné vzdělávání.

b)      Skutečnost, že se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy není podmíněna celkovou dobou, po niž se dítě v mateřské škole vzdělává, ani předpokládaným datem zahájení povinné školní docházky, ale výhradně věkem dítěte.

c)      Dětem, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky, lze bezúplatně poskytovat předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dvakrát.  

3. Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

a)      Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje ředitelka školy po dohodě s vedoucí mateřské školy na období školního roku. Ta ji poté zveřejní na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

b)      Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční

c)      Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, nelze zahrnovat náklady na poskytování školního stravování.

d)      Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku, nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.


4.  Zvláštní výše úplaty.

a)      Zvláštní úplata je stanovena pro děti, které dosáhly  3 let věku, a kterým je docházka do  mateřské školy omezena na nejvýše 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte.

b)      Zvláštní úplata je také stanovena pro děti do 3 let věku, jimž byla docházka do mateřské školy omezena na nejvýše 5 kalendářních dnů.

c)      V měsíci, kdy dítě dosáhne věku pro stanovení jiné výše úplaty, je vybírána tato částka. 

9. Obecně k možnostem snížení a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání 

a)      Stanovením výše úplaty se závazně určuje výše úplaty vůči všem dětem, které se v době, na níž se výše úplaty stanoví, vzdělávají nebo budou vzdělávat v mateřské škole.

b)      Snížení nebo prominutí úplaty je správním úkonem učiněným vždy vůči jmenovitě určenému dítěti zastoupenému zákonným zástupcem. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka školy správní rozhodnutí. Správní rozhodnutí je individuálním správním aktem, tzn. musí v něm být jednoznačně určena konkrétní osoba, o jejíchž právech a povinnostech se rozhoduje.

c)      Ředitelka školy má povinnost osvobodit od úplaty zákonného zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud řediteli tuto skutečnost prokáže předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutí (resp. jeho úředně ověřené kopie), které mu vydal příslušný orgán státní sociální podpory. Pokud zákonný zástupce nepředloží řediteli školy tento doklad, nemusí být od úplaty osvobozen.

d)      Rozhodnutím stanovená lhůta k prokázání pobírání sociálního příplatku je pouze lhůtou pořádkovou, což znamená, že samotné její nedodržení nemá vliv na osvobození od úplaty v příslušném kalendářním měsíci.

e)      Prokáže-li zákonný zástupce pobírání sociálního příplatku po stanovené lhůtě, je na základě rozhodnutí od úplaty v jednotlivých měsících kalendářního čtvrtletí osvobozen.

f)        Pokud již úplatu v příslušném kalendářním měsíci uhradil, jedná se o úplatu podle práva, protože v době její úhrady nebyly splněny podmínky pro osvobození. Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení proto takovou úplatu nemusí zákonnému zástupci vracet.

g)      V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

h)      Splatnost se tak v případě řízení o osvobození od úplaty odkládá na den, kdy rozhodnutí o osvobození nabude právní moci. Pokud ředitel školy žádosti nevyhoví, bude zákonný zástupce sice povinen uhradit úplatu za kalendářní měsíc, nebude však ke dni právní moci rozhodnutí v prodlení. Pokud ředitel žádosti o osvobození vyhoví, splatnost úplaty vůbec nenastane.

i)        Skutečnost, že pobírá dávky pěstounské péče, prokáže fyzická osoba písemným oznámením (popř. rozhodnutím) o tom, že jí byla dávka přiznána, vydaným orgánem státní sociální podpory. Na rozdíl od sociálního příplatku zde není zákonem stanoveno období, na něž se dávka přiznává, ani čtvrtletní cyklus. Otázka, na jakou dobu osvobodit, záleží na úvaze ředitele školy.

j)        V ostatních případech není ředitelka povinna úplatu prominout, je však oprávněna ji snížit.

k)      Údaj o snížení nebo o osvobození od úplaty je veden v dokumentaci žáka.

 

10. Závěrečná ustanovení 

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí MŠ

 

Ve Strupčicích dne 15.1.2007 

                                                                                  Mgr. Dana Ostapčuková

                                                                                    ředitelka školy

 

         

 

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky: 17. září 2007

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, 

o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte, prosím, na : ovcarova@email.cz