CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Zaměření školy

Reinhard K. Sprenger:     „Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.“

Školní vzdělávací program „Dialog“ vychází z těchto základů, tradic a priorit, které chceme nadále rozvíjet:

Jsme vesnická škola s nižším počtem žáků ve třídách, aktivně se zúčastňujeme života v obci a sami přispíváme k jeho obohacení.

Naše škola je pro žáky zajímavá a tvořivá, pořádáme projektové dny a týdny, soutěže, výstavy, pravidelně prezentujeme naši práci.

Jsme školou otevřenou k veřejnosti, zejména k rodičům, snažíme se prohlubovat spolupráci.

Aktivně se účastníme soutěží mezi školami a umožňujeme žákům srovnání jejich schopností s ostatními dětmi.

Podporujeme zdravý životní styl a sport.

Naše škola je demokratická, ale disciplinovaná, s pozitivním klimatem.

Jsme školou s ekologickými principy ve vzdělávání.

Učíme aktivně a efektivně, s moderními metodami výuky, s využitím moderních technologií.

Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a uplatňujeme speciální pedagogickou péči.

Jsme školou připravující pro život.

Jsme školou všestranně komunikující, proto náš vzdělávací program nese název „Dialog“.

 

Motivační název školního vzdělávacího programu „Dialog“ vyjadřuje základní myšlenky školy –

 

D  demoktratiké principy

 

I    individualita žáka

      integrace

A   atmosféra klidu a pohody, asertivní jednání

      absolvent školy je – zdravě sebevědomý, kultivovaný, komunikativní, tolerantní, kompetentní, zvídavý a kreativní

L   loajalita ke škole, k obci

      logika v učení a řešení problémů

      laskavý přístup

O   otevřenost školy

      otevřená komunikace

      odbornost učitelů

      ohleduplnost a zdvořilost

      osobnostní rozvoj žáků

G   gramotnost žáků – jazyková, informační, matematická, přírodovědná, společenská, kulturní

      globální myšlení s lokálním jednáním

 

Žák školy, který absolvuje program naší školy je:

zdravě sebevědomý – umí hájit svá práva, zná své povinnosti, umí se prezentovat, umí asertivně jednat

kultivovaný – má kulturní a společenský rozhled, respektuje etické normy

komunikativní – vhodně komunikuje v různých situacích

tolerantní – respektuje odlišnosti druhých, názory druhých, umí naslouchat a pomáhat

zvídavý a kreativní – chce se dál vzdělávat, hledat informace, umí kreativně řešit problémy

kompetentní – vybavený vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami důležitými pro další vzdělávání a život.

 

2.  Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence žáků cíleně rozvíjíme a utváříme společnými postupy na úrovni celé školy.

Kompetence k učení

 • vytváříme u žáků touhu po vědění a učení předkládáním zajímavých a žáku blízkých témat a úkolů

 • pracujeme se žáky různými metodami práce (projekty, skupinové práce, kooperativní vyučování, individuální samostatná práce apod.)

 • uplatňujeme prvky individualizace při vyučování (nadaní žáci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)

 • využíváme různé způsoby učení (činnostní, na základě logických souvztažností, pamětné – zrakové, sluchové, pohybové)

 • pracujeme s chybami, učíme žáky, že chyba patří k procesu učení

 • učíme žáky osvojit si vlastní strategie učení dle svého typu, samostatnému učení, efektivnímu učení

 • umožňujeme žákům vyhledávání informací z různých zdrojů, využívání několika zdrojů informací, jejich propojení a systematizaci

 • sdělujeme žákům při učení k jakému směřujeme cíli, co bude výsledkem jejich učení, jak poznatky dále využijí

 • předkládáme poznatky v širších souvislostech, seznamujeme s obecně užívanými termíny, znaky, symboly

 • podporujeme samostatnou a tvořivou činnost žáků, experimenty, aktivní zapojení do soutěží a projektů

 • vytváříme u žáků schopnost vlastního názoru, způsobu řešení problému či dosažení cíle

 • propojujeme učení se skutečným životem, vytváříme u žáků reálný pohled na okolní svět se schopností kritického posouzení

 • podporujeme pozitivní postoj k učení, radost z úspěchu, vedeme k poznání smyslu a cíle učení

 

Kompetence k řešení problémů

 • učíme žáky hledat v problémech výzvy, nebát se problémů, přistupovat k nim kreativně

 • učíme žáky problémy rozpoznat a vyhledávat problémové situace a úlohy

 • postupujeme od jednodušších problémových situací ke složitějším, učíme algoritmy řešení problémů

 • upřednostňujeme originalitu řešení problémů, samostatnost a logické myšlení, vedeme ke kritickému myšlení

 • upozorňujeme na alternativní způsoby řešení problémů, vedeme žáky k vyhledání nejvhodnější varianty řešení („brainstorming“)

 • učíme samostatně promyslet a naplánovat způsob řešení problému

 • učíme žáky nevzdávat práci při setkávání se s problémy, nahlížet na problém z různých stran, využívat získaných vědomostí a dovedností při řešení problému

 • utváříme vstřícnou a otevřenou atmosféru, podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů, otevřenou komunikaci

 • učíme ověřovat správnost řešení problému, hodnotíme pokrok žáka při řešení problémů

 • učíme žáky, jak předcházet problémům a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní

 • vlastním příkladem vedeme žáky k otevřené komunikaci

 • rozvíjíme komunikační dovednosti ve všech vyučovacích předmětech, seznamujeme žáky s druhy komunikace (verbální, písemná, informační, grafická, nonverbální, v mateřském jazyce, v cizím jazyce), jejich využití v komunikaci s ostatními lidmi

 • vedeme žáky k vyjádření vlastního názoru a jeho prezentaci, formulaci vlastních myšlenek, k souvislému, výstižnému vyjadřování

 • požadujeme na žácích kultivovaný písemný i ústní projev

 • učíme žáky vzájemnému naslouchání a porozumění, vhodné reakci, klidné komunikaci

 • předkládáme žákům různé typy obrazových materiálů, záznamů a textů, hovoříme o jejich myšlenkách, vedeme k jejich porozumění

 • uplatňujeme metodu komunikačního kruhu, sdělujeme si vzájemně zážitky, učíme se různým druhům komunikace

 • zařazujeme do výuky metody kooperativního učení, týmové práce, skupinové vyučování, práce dvojic a podporujeme komunikaci mezi žáky

 • připravujeme projekty a slavnosti na celoškolní úrovni, umožňujeme komunikaci ne celoškolní úrovni, prezentaci práce kolektivu třídy nebo skupiny

 • podporujeme vnitřní komunikaci třídy a prezentaci názorů na úrovni školního parlamentu

 

Kompetence sociální a personální

 • upevňujeme pozitivní vztahy mezi žáky ve třídách i na úrovni školy, podporujeme týmovou práci

 • vedeme žáky ke vzájemné pomoci, komunikaci, společné práci a dosahování společných cílů

 • učíme žáky, že každý z nich přispívá na utváření příznivé atmosféry ve skupině

 • utváříme pravidla práce ve skupině nebo třídě společnou diskuzí se žáky, důsledně požadujeme jejich plnění

 • při práci vytváříme různě strukturované skupiny, učíme žáky zastávat různé role ve skupině, vedeme ke vzájemnému hodnocení

 • začleňujeme do skupiny všechny žáky, vedeme je k efektivní spolupráci

 • integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjíme u žáků schopnost vcítění, pomoci, ohleduplnosti, sounáležitosti

 • monitorujeme vztahy ve třídách sociometrickými metodami, sledujeme vzájemné vztahy žáků

 • utváříme u žáků soustavným hodnocením pozitivní představu o sobě samém, podporujeme jeho sebedůvěru a pocit jeho vlastní jedinečnosti, učíme sebehodnocení

 

Kompetence občanské

 • důsledně dbáme na dodržování základních společenských a školních norem, průběžně s nimi žáky seznamujeme, vysvětlujeme jejich účel, snažíme se o ztotožnění žáka se základními společenskými a školními pravidly a normami

 • seznamujeme žáky s jejich právy i povinnostmi, převádíme tato práva a povinnosti na princip demokratického fungování společnosti

 • učíme žáky rozpoznávat projevy patologického chování (rasismus, xenofobie, kriminalita, drogy, šikana) a účinně se jim bránit

 • vedeme žáky k netoleranci agresivního a vulgárního chování

 • přibližujeme žákům různé druhy kultur, učíme je vnímat rozdíly a přínosy, pomáhat (Člověk v tísni)

 • učíme žáky způsoby chování v krizových situacích, předkládáme jim příklady různých krizových situací, učíme je zodpovědnosti

 • seznamujeme žáky s kulturním, historickým a přírodním dědictvím naší země, učíme je toto dědictví chránit

 • zapojujeme žáky do kulturního života obce i regionu, navštěvujeme kulturní akce, seznamujeme s uměním, rozvíjíme tvořivost

 • aktivně se zapojujeme do ekologických aktivit, vytváříme projekty s enviromentální tematikou, vedeme žáky k aktivnímu přístupu k ochraně životního prostředí

 

Kompetence pracovní

 • osvojujeme u žáků základní pracovní návyky, postupy

 • učíme žáky bezpečnému zacházení s materiály a nástroji, seznamujeme žáky a důsledně vyžadujeme plnění vymezených pravidel

 • vysvětlujeme žákům přínos jejich výsledků práce k ochraně životního prostředí nebo kulturních a společenských hodnot

 • účastníme se aktivně vlastní prací na zkvalitňování prostředí školy a jejího okolí

 • hodnotíme kvalitu a funkčnost výsledků práce, pozitivní vztah k práci, požadujeme vlastní zhodnocení práce

 • učíme žáky adaptaci na různé pracovní podmínky, měníme podmínky práce, vytváříme skupiny

 • seznamujeme žáky s různými profesemi, učíme poznávat vlastní profesní orientaci a vytvářet představu o své profesní budoucnosti,

 • využíváme exkurzí k dokonalejšímu poznání profesí

 • seznamujeme žáky s možností samostatného podnikání, osvětlujeme přínosy a rizika podnikání

 

3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle §16 zákona č. 561/2004 Sb. žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

  Zdravotním postižením je postižení mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování.

  Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

  Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu ne území České republiky.

   Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení, na základě jeho doporučení škola vypracuje individuální vzdělávací plán žáka, případně dle doporučení uplatní speciální výchovně vzdělávací postupy. Je nutná spolupráce školy, rodičů a školského poradenského zařízení případně dalších (odborného lékaře apod.).

Postup školy při zjištění speciálních vzdělávacích potřeb u žáka:

 • příslušný vyučující informuje třídního učitele o zjištění speciálně vzdělávacích potřeb žáka

 • třídní učitel informuje ostatní vyučující, výchovného poradce a rodiče žáka o zjištění speciálně vzdělávacích potřeb žáka

 • třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelkou školy vypracuje žádost o vyšetření školským poradenským pracovištěm

 • po vyšetření žáka se všichni vyučující konkrétního žáka důkladně seznámí se zprávou školského poradenského zařízení, výchovný poradce koordinuje přípravu individuálního vzdělávacího plánu, případně úpravu výchovně vzdělávacích postupů, vyučující konzultují s výchovným poradcem a ředitelkou školy hodnocení žáka a případné speciálně pedagogické postupy při vzdělávání

 • na pedagogických radách vyučující předkládají zprávu o průběhu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich hodnocení

 • pololetně vyučující zpracovávají hodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáka, výchovný poradce zasílá toto hodnocení školskému poradenskému zařízení.

U žáků, kteří byli primárně vyšetřeni školským pedagogickým zařízením, je postup obdobný:

 • všichni vyučující konkrétního žáka se seznámí se zprávou školského poradenského zařízení, pod vedením výchovného poradce je zpracován individuální vzdělávací plán, případně jsou uplatňovány postupy doporučené školským poradenským zařízením, hodnocení žáka a speciálně pedagogické postupy jsou konzultovány s výchovným poradcem a ředitelkou školy

 • na pedagogických radách se vyučující vzájemně informují o průběhu vzdělávání a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pololetně vyučující zpracovávají hodnocení individuálního vzdělávacího plánu žáka

 • probíhá úzká spolupráce s rodiči žáka

Zásady spolupráce s rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • komunikace s rodiči je intenzivnější, rodiče jsou informováni o průběhu vzdělávání žáka častějšími osobními návštěvami rodičů ve škole, je zaveden notýsek pro denní kontakt u žáků na 1. stupni školy, ve vhodných případech i na 2. stupni školy

 • komunikace učitelů je vstřícná, klidná, učitelé doporučují rodičům postupy při domácí přípravě, naslouchají rodičům

 • učitelé řeší bezodkladně nastalé změny, případné problémy při vzdělávání s rodiči žáka v přátelské a vstřícné atmosféře

 Na základě doporučení školského poradenského zařízení je možné žáka vzdělávat v některém předmětu v jiném ročníku.

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením:

Žáci s mentálním postižením:

 • spolupráce s SPC Litvínov, návštěvy SPC ve škole, konzultace, spolupráce s PPP Chomutov

 • dle doporučení SPC nebo PPP je žákovi přidělen asistent pedagoga

 • žáci jsou vyučováni dle přílohy ŠVP „Dialog“ zpracované dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – příloha pro LMP

 • učební plán je přizpůsoben osnovám ŠVP pro LMP

 •  jsou uplatňovány speciálně pedagogické postupy – pomalejší tempo osvojování učiva, důraz na důkladné procvičováni a osvojení učiva, názornost, zapojení pohybu, hmatu – vícesmyslové učení, usnadnění časoprostorové orientace – kreslený rozvrh dne.

 • český jazyk – soustavná náprava dyslalických projevů, písně, říkanky, dle IVP globální metoda čtení, případně genetická metoda čtení, čtení s obrázky, při psaní důraz na grafomotorická cvičení, hůlkové psaní, přiřazování tiskacího a psacího písma, soustavné procvičování techniky čtení, ověřování porozumění textu

 • matematika – důraz na názor, převádění do praktického života, využití prstů, počítadla, tabulek, kalkulaček

 • přírodovědné a vlastivědné předměty – přibližovat na názoru abstraktní pojmy, opakování, upevňování osvojeného učiva

 • na 2. stupni školy – dodržování požadavků osnov pro žáky s LMP, nepřetěžovat žáky, individuální péče, dodržování speciálních pedagogických postupů, využívání speciálních pomůcek.

Žáci s tělesným postižením:

 • v případě individuální integrace je třeba postupovat dle doporučení školského poradenského pracoviště, které doporučí formu výuky případně podporu za pomoci asistenta pedagoga

 • žáky budeme umísťovat do tříd s bezbariérovým vstupem, využívat bezbariérové WC školy

 • v tělesné výchově budeme dodržovat omezení, případně nahrazovat cviky zdravotní tělesné výchovy

 • soustavně budeme rozvíjet v rámci možností žáka hrubou a jemnou motoriku, u žáků s DMO zařazovat cviky na uvolnění svalů

 • budeme pracovat při nácviku psaní s pískovnicí, se speciálními psacími potřebami – trojhránky, postupovat od velkých ploch a tvarů k menším

Žáci se zrakovým postižením:

 • v případě individuální integrace budeme postupovat dle doporučení SPC pro zrakově postižené, dle doporučení bude žák pracovat s asistentem

 • dle míry postižení žák bude vyučován za pomoci speciálních pomůcek např. lupa, Pichtův psací stroj, učebnice a písanky Breilova písma,

 • nácvik prostorové orientace, rozvoj hmatového vnímání

 • žáci s menší mírou zrakového postižení budou pracovat se zvětšeným písmem, budou sedět v blízkosti tabule

Žáci se sluchovým postižením:

 • spolupracujeme s SPC pro sluchově postižené, při vzdělávání postupujeme dle jejich doporučení, v případě doporučení asistenta pedagoga bude žák vyučován za pomoci asistenta

 • hlavní předměty jsou vyučovány mimo kolektiv s asistentem, na výchovy žák chodí mezi žáky do kmenové třídy

 • důležitý je dobrý mluvní vzor s možností odezírání žáka, odstraňování dyslalických projevů, ověřování porozumění požadavkům a učivu

 • v případě práce mezi žáky žák sedí uprostřed třídy, třída je akusticky upravena

 • dbáme na pravidelné nošení naslouchadel

 • dbáme na maximální názornost při výuce

 Žáci s vadami řeči:

 • v případě individuální integrace budeme spolupracovat s SPC pro řečově postižené Měcholupy, dle jejich doporučení bude žák pracovat s asistentem pedagoga

 • dbáme na nápravu chybných hlásek ve spolupráci s logopedem, zařazujeme logopedické chvilky

 • v případě integrace žáka s řečovým postižením bude na škole zaveden kroužek logopedie pod vedením speciálního pedagoga

 • důležitá je aktivní spolupráce s rodiči, náprava hlásek i domácím procvičováním

Žáci se souběžným postižením více vadami:

 • postupujeme dle doporučení příslušného SPC či PPP, pro žáky je vypracován individuální vzdělávací plán, dle doporučení je výuka podpořena asistentem pedagoga

 • volíme postupy k reedukaci více druhů postižení dle doporučení školských poradenských zařízení

 • spolupracujeme s rodiči žáka, dbáme na pravidelnou a vstřícnou komunikaci

Žáci s autismem:

 • v případě integrace žáka s autistickými rysy budeme úzce spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, na základě jejich doporučení bude pro žáka vypracován individuální vzdělávací plán, případně vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga

 • žák s autistickými rysy není nucen k osobnímu kontaktu, má možnost pracovat odděleně od žáků (paravan), najít bezpečné místo (domeček ve třídě)

 • není vyžadován oční kontakt, komunikace je vstřícná, vlídná

 • agresívní projevy jsou řešeny oddělením žáka od skupiny, procházkami, relaxací.

Žáci s vývojovými poruchami učení:

 • postupujeme dle doporučení školských poradenských zařízení, dle doporučení je vypracován individuální vzdělávací plán s redukcí učiva, případně stanoveny speciálně pedagogické postupy práce

 • užíváme speciálních pomůcek – čtecí okénka, tabulky, čtení méně obtížných textů, procvičovací čtení, obrázkové čtení, čítanky pro dyslektiky, trojhránky na psaní, uvolňovací cviky, písanky, počítadla, drobné předměty k počítání (knoflíky), vkládací tabulky k počítání, nástěnné tabule

 • zařazujeme fonematická cvičení, hry na rozlišování měkkých a tvrdých slabik, slovní hříčky k aplikaci mluvnických pravidel, hry na fixaci tvarů písmen, hry na pravolevou orientaci, uvolňovací cviky, počítání na prstech a na počítadle

 • žákům je věnována individuální péče v hodinách, hodnocení žáků zohledňuje postižení

 • zařazujeme reedukační činnosti formou zájmového kroužku.

Žáci s vývojovými poruchami chování:

 • postupujeme dle doporučení školských poradenských zařízení, pedagogické postupy jsou uplatňovány dle doporučení, dle doporučení je vypracován individuální vzdělávací plán

 • je zaveden notýsek pro denní komunikaci s rodinou o projevech chování žáka

 • k žákovi přistupujeme klidně, zmírňujeme se projevy výbuchů a protestů zklidňováním a domluvou

 • pozornost upevňujeme a cvičíme častější změnou činností, plněním úkolů „pomocníka“

 • žák sedí v první lavici na kraji třídy

 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním:

 Při vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním postupujeme dle doporučení lékaře, případně dalších specialistů. S diagnostikou žáka se seznámí všichni vyučující, je stanoven způsob hodnocení žáka, případně vypracován individuální vzdělávací plán.  Žák může být úplně nebo částečně uvolněn z tělesné výchovy na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení lékaře. Žákům je umožněna ve zvýšené míře relaxace, dbáme na jejich nepřetěžování, přizpůsobíme i rozsah domácí přípravy.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

 Žáci ze znevýhodněného sociálního prostředí mají nedostatek školních potřeb a pomůcek, domácí příprava je nedostatečná, komunikace s rodinou je obtížnější. Jedná často o děti z minorit a odlišných kultur. U těchto žáků je největším problémem nedostatečná připravenost na školu zejména po jazykové stránce. Při práci s těmito žáky uplatňujeme tyto postupy:

 • zvýšená individuální péče na počátku vzdělávání – doučování, rozvoj slovní zásoby, osvojování základních školních a společenských návyků

 • metody práce odpovídající mentalitě žáků – rytmizace, melodizace, pohyb, změny činností

 • přizpůsobení tempa osvojování učiva schopnostem žáků

 • zapůjčování základních školních potřeb

 • komunikace s rodiči žáka, přesvědčování o důležitosti vzdělávání

 • spolupráce s výchovným poradcem při řešení případných problémů

 • při vzdělávání dbáme na respektování odlišností kultur a multikulturní výchovu žáků

 

4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných věnujeme stejnou pozornost, jako vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při identifikaci nadaných žáků spolupracuje vyučující s třídním učitelem a výchovným poradcem. Zejména se jedná o pozorování žáka při školní práci a rozbor výsledků práce žáka. Následuje spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při jejich diagnostikování a na základě jejich doporučení vypracujeme individuální vzdělávací plán. Nadaný žák může v některých předmětech navštěvovat vyšší ročník, případně může být na základě komisionálního přezkoušení zařazen do vyššího ročníku. Učitelé spolupracují s výchovným poradcem, konzultují vzájemně postupy výuky nadaných žáků.

Zásady práce s nadaným žákem ve třídě:

 • poskytujeme dostatek podnětů k rozvíjení jeho nadání

 • umožňujeme samostatně pracovat na obtížnějších úkolech než ostatní žáci

 • umožňujeme vyhledávání informací k rozvíjení nadání žáka

 • věnujeme žáku individuální péči, odpovídáme na jeho dotazy, doporučujeme literaturu, respektujeme vlastní tempo práce

 • umožňujeme vést skupinu žáků při skupinovém nebo kooperativním vyučování nebo naopak individuální činnost

 • umožňujeme doplňovat výklad učitele

 • zapojujeme žáky do soutěží, vedeme je k reprezentaci školy

 • pověřujeme žáky přípravou projektů a prezentací pro ostatní žáky

 • umožňujeme návštěvu vyššího ročníku v různých předmětech dle nadání žáka

 • vedeme nadané žáky k pochopení pro méně nadané žáky a tempo jejich práce

 • ve třídě s žáky na různé úrovni dbáme na rozvíjení a podporování vzájemných vztahů, vzájemné pomoci a tolerance.

 Žáci si mohou od sedmého ročníku vybrat volitelný předmět dle svého zájmu, nadaní žáci mohou tyto volitelné předměty navštěvovat i v nižších ročnících v rámci úpravy jejich individuálního vzdělávacího plánu. Taktéž hodiny německého jazyka zařazené v učebním plánu od sedmého ročníku může nadaný žák navštěvovat individuálně již v nižším ročníku.

  

5. Začlenění průřezových témat

Průřezová témata jsou integrována do jednotlivých předmětů a ročníků, viz tabulky.

Použité zkratky:

PT         – průřezové téma

OSV     – osobnostní a sociální výchova

VDO    – výchova demokratického občana

EGS     – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

MKV   – multikulturní výchova

ENV    – enviromentální výchova

MEDV – mediální výchova

 

1. stupeň: 

PT

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5.ročník

OSV

 

 

 

 

 

 

1a

Rozvoj schopností poznávání

 

 

 

Aj

 

1b

Sebepoznání a sebepojetí

Čj

 

 

 

 

1c

Seberegulace a sebeorganizace

 

Tv

 

 

 

1d

Psychohygiena

Prv

Čj

 

 

 

1e

Kreativita

Vv

Vv

Vv

Vv

Vv

2a

Poznávání lidí

Prv

 

 

 

 

2b

Mezilidské vztahy

 

Prv

 

 

 

2c

Komunikace

Čj

Čj

Čj

Čj

Ćj, In

2d

Kooperace a kompetice

Vv

Tv

Pv

Vv

Tv

3a

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

Prv

 

Ma

3b

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

 

 

VDO

 

 

 

 

 

 

1

Občanská společnost a škola

 

 

 

Vl

 

2

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

 

 

3

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

 

 

 

4

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

 

 

EGS

 

 

 

 

 

 

1

Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

Vl

2

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

 

3

Jsme Evropané

 

 

 

 

Vv

MKV

 

 

 

 

 

 

1

Kulturní diference

 

 

 

 

 

2

Lidské vztahy

 

 

Prv

 

Vl

3

Etnický původ

 

 

 

 

 

4

Multikulturalita

 

 

Aj

 

 

5

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

 

 

ENV

 

 

 

 

 

 

1

Ekosystémy

 

 

 

Přv

 

2

Základní podmínky života

 

 

 

Přv

 

3

Lidské aktivity a životní prostředí

 

 

Prv

 

 

4

Vztah člověka a prostředí

 

 

 

 

 

MEDV

 

 

 

 

 

 

1

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

 

Čj

2

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

 

Čj

3

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

 

4

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

 

5

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

 

6

Tvorba mediálního sdělení

 

 

 

 

 

7

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

 

2. stupeň 

PT

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

OSV

 

 

 

 

 

1a

Rozvoj schopností poznávání

Př, VkZ

 

 

 

1b

Sebepoznání a sebepojetí

Tv

Tv

VkZ, Tv

Tv

1c

Seberegulace a sebeorganizace

VkZ, Tv

Tv

Tv

Tv

1d

Psychohygiena

 

 

VkZ

 

1e

Kreativita

Vv

Vv, Hv

Vv

Vv

2a

Poznávání lidí

VkZ

 

 

 

2b

Mezilidské vztahy

VkZ

VkO

 

 

2c

Komunikace

Čj

Čj, Hv

Čj, VkZ

Čj

2d

Kooperace a kompetice

Vv

Vv

Vv, Tv

Vv, Tv

3a

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Ma

Ma, F

Ma, VkZ

Ma

3b

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

VkZ

 

VDO

 

 

 

 

 

1

Občanská společnost a škola

VkO

 

 

 

2

Občan, občanská společnost a stát

VkO

 

 

 

3

Formy participace občanů v politickém životě

VkO

 

 

 

4

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

VkO

EGS

 

 

 

 

 

1

Evropa a svět nás zajímá

 

 

Aj

Z

2

Objevujeme Evropu a svět

 

Z, D

Hv

Ma

3

Jsme Evropané

VkO, D

 

Z

 

MKV

 

 

 

 

 

1

Kulturní diference

Z

 

Hv

Nj

2

Lidské vztahy

 

 

 

Z, D

3

Etnický původ

Z

 

 

 

4

Multikulturalita

Aj

Z

 

 

5

Princip sociálního smíru a solidarity

 

VkO

D

Z

ENV

 

 

 

 

 

1

Ekosystémy

 

 

 

2

Základní podmínky života

 

 

Ch

3

Lidské aktivity a životní prostředí

 

Př, VkO

 

Ch, F

4

Vztah člověka a prostředí

 

 

 

MEDV

 

 

 

 

 

1

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Čj

In

 

 

2

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

Čj

D

3

Stavba mediálních sdělení

 

 

Čj

 

4

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

In

Čj

5

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

Čj

 

 

6

Tvorba mediálního sdělení

 

In

 

In, Čj

7

Práce v realizačním týmu

 

 

 

Z, In

 

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  10. března 2009 22:11:59

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na adresu: ovcarova@email.cz