CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1. Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Strupčice je úplná vesnická škola rodinného typu s menšími kolektivy žáků. Slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu. Poskytuje předškolní a základní vzdělání.

Základní škola má kapacitu 200 žáků, školní družina má kapacitu 30 žáků, mateřská škola 40 dětí. V každém ročníku základní školy je po jedné třídě, v mateřské škole jsou dvě třídy.

Nižší počty žáků umožňují integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V základní škole i v mateřské škole je kladen velký důraz na pozitivní klima, prostředí důvěry a bezpečí. Nižší počty žáků ve třídách napomáhají důvěrnějšímu poznání mezi učiteli a žáky a také větší možnosti individuální práce se žáky. Z tohoto důvodu je umožněna zvýšená péče o žáky se specifickými poruchami učení a také umožněna integrace žáků se smyslovým i mentálním postižením. Výuka je obohacována projektovými dny a týdny, které jsou příležitostí k setkávání žáků celé školy, prezentování práce tříd i školy jako celku. Žáci se účastní soutěží a olympiád v různých předmětech na regionální úrovni. Navštěvují kulturní představení v divadlech a kinech, představení jsou pořádána i přímo ve škole.

Veškerá činnost školy je podřízena jejím základním cílům deklarovaným v koncepci školy.

2. Umístění školy 

Základní škola je umístěna přibližně ve středu obce Strupčice, v blízkosti sportovního areálu.

Prostorově ji tvoří starší budova čp. 29, přístavba učeben pro 1. stupeň a přístavba učeben pro 2. stupeň. Uprostřed areálu školy je nádvoří s parkovou úpravou, uvnitř objektu 2. stupně atrium k aktivnímu využití v době přestávek. Na pozemku školy je školní hřiště a školní sad. Přístavba 2. stupně je kompletně zrekonstruována. Budova umožňuje bezbariérový přístup.

Převážná část žáků do školy dojíždí z okolních obcí. Mimo místních žáků jsou to žáci ze Sušan, Hošnic, Okořína, Vrskmaně, Zaječic, Všestud a Pesvic. Dopravní obslužnost je zajištěna linkovými autobusy, v návaznosti na příjezdy autobusů je posunut začátek vyučování na 7:35 hodin.

Mateřská škola je umístěna v budově čp. 125 v okrajové části obce. Prostředí prvorepublikové vily umístěné ve velké zahradě je pro děti ideální. Školní družina je umístěna v budově základní školy čp. 29 v 1. patře. Školní jídelna je umístěna v budově základní školy čp. 29. Vaří se zde obědy pro žáky školy, zaměstnance školy a děti a zaměstnance z mateřské školy. V mateřské škole je školní výdejna.

3. Vybavení školy 

Celkem škola disponuje 14 učebnami a jednou místností pro školní družinu. Odborné učebny jsou: informatika, fyzika a chemie, mediální učebna, školní knihovna, jazyková učebna, přírodopisná učebna.

Třídy 1. stupně umístěné v přístavbě jsou prostorově menší, ale vyhovují nižšímu počtu žáků. Vstup do pavilonů je oddělený, z nádvoří školy, do jedné ze tříd je bezbariérový vstup. Plně funkčně vyhovující jsou třídy 2. stupně školy, kde již proběhla rekonstrukce v r. 2005.

Tělocvična prostorově vyhovuje výuce tělesné výchovy v oddělených skupinách, je vybavena bezpečným nářadím a náčiním. V blízkosti školy je sportovní areál, který lze celoročně využívat pro sportování žáků (kluziště, bazén, minigolf, fotbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal a hřiště na  tenis).

Vybavení školy pomůckami pro výuku je vyhovující. Z hlediska informačních technologií je škola vybavena na vysoké úrovni, třída informatiky splňuje požadavky výuky. Ve škole jsou k dispozici dvě interaktivní tabule, využívané také pro prezentaci videa, naučných filmů. Učitelé si připravují prezentace pro výuku sami, interaktivní učebnice jsou k dispozici pro předměty matematika, zeměpis, německý jazyk. Učebnice jsou objednávány dle požadavků učitelů.

Zázemí pro práci pedagogů je vyhovující, průběžně dochází k jeho zkvalitňování.

Prostory školy umožňují pohybovou relaxaci v době přestávek, prostor nádvoří umožňuje aktivní odpočinek žáků 1. stupně, žáci 2. stupně mohou využívat atria nebo prostor před atriem, kde jsou umístěny stoly na stolní tenis.

Společné setkávání při projektových dnech a slavnostech probíhá v prostoru před atriem, nebo v tělocvičně školy.

Zájmová činnost probíhá ve třídách školy a v tělocvičně.

Škola je dostatečně vybavena prostory k odkládání svršků a obuvi a prostory pro osobní hygienu žáků i zaměstnanců.

Prostory pro společné stravování respektují hygienické normy, školní jídelna je vybavena novým nábytkem, školní kuchyně je zařízena v souladu s hygienickými požadavky.

Do budoucna chce škola využívat prostory v budově č. 29, kde dojde k vybudování výtvarného ateliéru, keramické dílny, žákovské kuchyně a rekonstrukci školní družiny. V sadu na pozemku školy je plánována výstavba učebny v přírodě. Plánována je také výstavba nové tělocvičny.

Budova mateřské školy je po celkové rekonstrukci, je plně vyhovující po všech stránkách, v přízemí se nachází ve vstupní hale šatna, dále třída a herna, výdejna a provozní zázemí, prostory pro hygienu dětí. V prvním patře se nachází třída, herna – tělocvična, ložnice, kancelář vedoucí mateřské školy a hygienické prostory pro děti a zaměstnance. Objekt mateřské školy je v rozlehlé zahradě umožňující dostatek pohybových aktivit v průběhu celého roku.   

4. Charakteristika pedagogického sboru 

Ve škole pracuje 20 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců:

Pedagogičtí pracovníci: 

učitelé ZŠ:  14

učitelé MŠ:  4

vychovatelka:  1

asistent pedagoga:  1

Provozní zaměstnanci:

účetní:  1

vedoucí kuchyně, kuchařka:   1

školnice MŠ:   1

uklízečky:  2

                  

Odborná kvalifikovanost pedagogů:

1. stupeň školy:

6 kvalifikovaných

2. stupeň školy:  

4 kvalifikovaní

4 nekvalifikovaní (3 na částečný úvazek, z toho 1 studující 1. stupeň)

Mateřská škola:

4 kvalifikovaní

Asistentka pedagoga:

1 kvalifikovaná

Vychovatelka:

1 kvalifikovaná

Pedagogové přistupují k žákům a dětem v souladu s koncepcí školy, jsou vstřícní a vnímaví, znají dobře zázemí žáků, ke kvalitní vzájemné komunikaci přispívají menší kolektivy žáků. Pedagogové se průběžně vzdělávají, zvláště v oblasti práce s integrovanými žáky a nových metod práce. Ve škole pracuje velmi dobře výchovná poradkyně, žáci k ní mají důvěru, rodiče ji vyhledávají zvláště v oblasti profesního poradenství.

Pedagogický pracuje týmově a aktivně komunikuje.

5. Dlouhodobé projekty

 Škola pravidelně pořádá projektové dny a týdny. Tradiční projekty jsou: 

„Drakiáda“ – výtvarné ztvárnění draků, literární tvořivost, veršování, nácvik pásem, zapojení „dračí problematiky“ do výuky, pouštění draků na fotbalovém hřišti

„Halloween“ – anglický svátek, osvojení anglických říkanek, seznámení se s tradicí svátku, soutěž ve výrobě svítících dýní, výroba masek, průvod obcí, noc plná soutěží, strašidel a kouzel

„Barvy podzimu“ výtvarná soutěž

"Mikulášské besídky" – MŠ a obec Strupčice

"Zdobení vánočních stromků" – v areálu školy a na návsi

"Zpívání v kostele" – nácvik vánočních koled a říkanek pro rodiče žáků a občany obce

„Sněhohraní“ – tvoření ze sněhu, zimní výzdoba školy, hry dětí na sněhu a ledu 

Dějepisný projekt na různá témata dle aktuálního zaměření roku (např. významné výročí)

„Masopust“ – kreativní týden - seznámení s tradicí masopustu, výroba masek, průvod masek, rej masek (15. 2.)

„Noc s Andersenem“ - v předchozích dnech práce s pohádkou, předčítání dětem v MŠ, ilustrace, dramatizace (týden s pohádkou), pohádkový les pro děti 1. stupně

„Velikonoční zdobení“ - tradice Velikonoc, zvyky, zdobení kraslic, březových větviček

„Den Země“ - návštěvy akcí,  myslivecký den ve Všestudech, kvízy s tématikou ekologické výchovy, spolupráce se Zooparkem

„Čarodějnice“ výroba čarodějnic pro obecní úřad Strupčice

„Literární soutěž“ - podpora čtenářské gramotnosti

„Dětský den“ – soutěže pro děti ve sportovním areálu 

„Školní akademie“ – vystoupení žáků tříd

Tyto tradiční projektové dny a týdny jsou obohacovány o další akce, nejsou zařazovány pravidelně, např. „Týden kosmu“, „Návštěva z Austrálie“, kdy naši školu navštívila studentka z Austrálie, strávila se žáky den a komunikovala s nimi.

V rámci environmentální výchovy se škola pravidelně zapojuje do vyhlašovaných projektů. Na pozemku školy vzniklo „Lesní arboretum“, které je využíváno jednak při výuce, jednak při relaxací žáků v družině, nebo návštěvám dětí z mateřské školy. Dlouhodobě probíhá projekt Pomozte dětem, kdy žáci přispívají na nákup panenek nebo sami šijí panenky pro UNICEF.

6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 V oblasti spolupráce s rodiči škola nabízí otevřenost. Někteří rodiče přispívají na akce školy sponzorskými dary, většinou po předchozí žádosti učitelů. Významně se rodiče podílí na dopravě dětí z mateřské školy na plavání do Plavecké školy v Chomutově. V mateřské škole je spolupráce s rodiči užší, přispívá k tomu dennodenní styk s rodiči, rodiče se účastní výletů a různých akcí.

Spolupráce se školskou radou je zatím na formální úrovni. Členové rady studují poskytnuté dokumenty a vyjadřují podporu škole.

Spolupráce školy a obce je na velmi dobré úrovni. Vedení obce je velice vstřícné k potřebám školy, snaží se pomoci s různými provozními záležitostmi. Rozpočet poskytovaný škole obcí pokrývá zcela náklady na energie a služby, plánovitě lze pořizovat nový majetek, např. nábytek do tříd. Vedení obce se snaží o získávání dalších finančních prostředků pro školu zapojováním do projektů a grantů.

Škola spolupracuje s Policií Jirkov na projektu „Ajax“ – výchova k bezpečnosti v silničním provozu žáků 3. tříd, s autoškolou „Omega“ při proškolování žáků 4. a 5. tříd s návštěvou dopravního hřiště v Chomutově, se Střední zdravotnickou školou – přednášky pro žáky 2. stupně – První pomoc zraněných.

Žáci navštěvují pravidelně kulturní pořady v Městském divadle v Mostě a v Divadle rozmanitostí, naučné geograficko přírodopisné filmy v Chomutově, přímo do školy přijíždějí umělci s naučnými pořady pro děti, např. Agentura Perštejni, nebo pohádkami pro MŠ a nižší ročníky ZŠ

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  25. srpna 2011 14:23:42

Optimalizováno pro MS Internet Explorer

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na adresu: ovcarova@email.cz